ISSN 2465-4213(Online)
ISSN 2286-6477(Print)   

Funds disbursed

 

► ต้นฉบับที่ผู้เขียนบทความส่งมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน


►ต้นฉบับที่ผู้เขียนบทความส่งมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ ควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนบทความ
และไม่ได้คัดลอก ตัดทอน หรือนำผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีการอ้างอิงที่เหมาะสม


►ต้นฉบับที่ผู้เขียนบทความส่งมาเสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องจัดรูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร


►ผู้เขียนบทความ จะต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 


►ผู้เขียนบทความ ยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กองบรรณาธิการกำหนดIndexed in

Tier 1