Author Guidelines


Author Guidelines

►Download Manuscript Template

 

Page Setup


- พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ตั้งระยะขอบกระดาษ บน / ล่าง / ซ้าย / ขวา เท่ากับ 2.5 ซม. หรือ 1 นิ้ว

- ใช้อักษร Cordia New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาดอักษร 16 pt
     2. เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้
ตัวอักษรขนาดอักษร 14 pt
     3. เชิงอรรถภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ใช้ตัวอักษรขนาดอักษร 12 pt

- เว้นระยะระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 บรรทัด

- จำนวนหน้าของบทความอยู่ระหว่าง 10-15 หน้า

 

How to Write Paper for Journal


บทคัดย่อ (ไม่เกิน 250 คำ)
          การเขียนบทคัดย่อต้องเป็นในลักษณะรายงานถึงเรื่องที่ศึกษา ไม่ใช่ในลักษณะการประเมินผลงาน จะเขียนติดต่อกันไปโดยตลอด หรือแยกเป็นตอนๆ ก็ได้ แต่ไม่ควรเขียนเป็นหัวข้อ ทั้งนี้ต้องเขียนให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ใจความครอบคลุมสาระสำคัญสามประการ คือ (1) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย (2) วิธีดำเนินการวิจัย (รวมถึงลักษณะของประชากร หรือการสุ่มตัวอย่างประชากร และเครื่องมือที่ใช้) และ (3) ผลการวิจัย 

คำสำคัญ: คำสำคัญ / คำสำคัญ / คำสำคัญ [ให้ระบุคำสำคัญประมาณ 3-5 คำ]

[คำสำคัญ: คือ คำที่แสดงเนื้อหาของงานวิจัย ช่วยในการสืบค้นเข้าถึงงานวิจัยเรื่องนั้น วิธีการคือ ดึงคำหรือแนวคิดที่ปรากฏในชื่อเรื่อง หรือการตั้งชื่อเรื่องควรประกอบด้วยคำสำคัญครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงคำศัพท์สามัญที่มีคุณค่าในการสืบค้นน้อย เช่น วิธีการ ปัญหา ลักษณะ สภาพ ระบบความแตกต่าง คำสำคัญ จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องวิจัย]

Abstract (ไม่เกิน 250 คำ)        
          The abstract is a mini-version of the thesis. It should give a brief summary of the main sections of the paper. In other words, it is a summary of the "information" the thesis contains. (1) The purpose and scope of research (2) To conduct research. (Including characteristics of the population. The sampling population. And equipment used). (3) Results of the study.

Keywords: Keyword / Keyword / Keyword

บทนำ
          ชี้แจงถึงที่มาของเรื่องและเหตุผลที่ศึกษาเรื่องนั้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาหรือหัวข้อวิจัยนั้นมีความสำคัญมีคุณค่าควรแก่การศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ อาจกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขทางความรู้ โดยยกทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง สนับสนุน

วัตถุประสงค์             
          วัตถุประสงค์ของการวิจัย ชี้แจงถึงความมุ่งหมายของการวิจัยว่าต้องการศึกษาอะไร หากมีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งประการให้เขียนแยกเป็นข้อๆ เรียงลำดับตามความสำคัญ เช่น
          1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการการสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ
          2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ

วิธีดำเนินการศึกษา หรืออุปกรณ์และวิธีวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย
          อธิบายถึงวิธีดำเนินการศึกษา โดยกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล การเก็บรวบรมข้อมูล การใช้เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
          อาจแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย เช่น
          1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
          2. โดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะของประชากรว่าใครเป็นประชากร ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้าใช้บางส่วน มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร จำนวนตัวอย่างมีขนาดเท่าใด เป็นต้น
          3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
          ใช้เครื่องมืออะไร เครื่องมือนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หากเป็นเครื่องมือที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเองก็ต้องอธิบายถึงการสร้าง และการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือรวมทั้งต้องชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่าเครื่องมือที่สร้างมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เช่น ถ้าใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองก็ต้องอธิบายถึงวิธีสร้างแบบสอบถาม การทดสอบถึงความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม เป็นต้น
          4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
          อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลว่ารวบรวมข้อมูลเมื่อไร อย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ใช้วิธีการที่ทำให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น ถ้าใช้แบบสอบถาม ต้องอธิบายถึงวิธีส่ง วิธีเก็บแบบสอบถาม เป็นต้น
          5. การวิเคราะห์ข้อมูล
          วิธีการจัดกระทำกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร อธิบายถึงสถิติที่ใช้ในการวิจัย ว่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน

ผลการศึกษา หรือผลการวิจัย
          ผลการศึกษา หรือผลการวิจัย เป็นบทที่รายงานถึงผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยต้องเขียนอย่างกระจ่างชัดตามข้อเท็จจริง และจัดเรียงลำดับข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้เข้าใจง่าย อาจจะใช้ตาราง หรือภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
          การนำเสนอสาระของผลของการวิจัย ต้องเป็นการรายงานผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้เท่านั้น ไม่นำเอาผลการวิจัยอื่นมาปะปน กรณีที่มีตาราง และภาพ ดูตัวอย่างตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ

 

อาชีพ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

นักเรียน/นักศึกษา

100

25.0

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

100

25.0

พนักงานบริษัท

100

25.0


หมายเหตุ.  เป็นตารางที่ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น
 

รูปที่ 1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (รูป หมายรวมถึง รูป แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง กราฟ ให้จัดภาพไว้กลางหน้ากระดาษ ชื่อภาพอยู่ด้านล่างภาพ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)


สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
          เป็นการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย ควรมีการอภิปรายผลที่เป็นการขยายองค์ความรู้ที่ได้จากการสรุปผลให้กว้างขวางและชัดเจนขึ้น เป็นการวิจารณ์ในเชิงเหตุผลถึงงานวิจัยที่ทำไปแล้ว ว่าเหตุใดผลการวิจัยจึงปรากฏเช่นนั้น ทั้งนี้โดยยึดวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยเป็นแนวทาง
          การสรุปผลการวิจัย คือการสรุปสาระสำคัญของงานวิจัยทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุประสงค์สมมติฐาน วิธีการวิจัยและผลการวิจัย การสรุปต้องเป็นไปอย่างรวบรัด แต่ได้ใจความสมบูรณ์และต้องให้ตรงประเด็นตามข้อค้นพบ โดยอยู่ในกรอบของเรื่องที่ศึกษา ไม่นำเอาข้อสรุปของงานวิจัยอื่นมารวมไว้ นอกจากนี้ ต้องไม่แสดงความคิดเห็น หรืออคติใดๆ
          ข้อเสนอแนะ คือส่วนที่ผู้เขียนให้ข้อเสนอแนะในประเด็นหรือแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัย แยกเป็นสองด้าน โดยมี (1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ว่าผลการวิจัยนี้จะนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ในด้านต่างๆ ได้อย่างไร และ (2) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยเพิ่มเติมเพื่อขยายโครงสร้างงานด้านต่างๆ ของงานวิจัยให้กว้างขวาง และครอบคลุมปัญหาของการวิจัยให้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
           กล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือผู้ที่มอบทุนวิจัย (กรณีระบุชื่อบุคคลให้ใช้ชื่อ นามสกุงจริง) รวมทั้งแจ้งว่าเป็นบทความของนักศึกษาระดับ หลักสูตร สาขาวิชา คณะหรือสำนักวิชา มหาวิทยาลัย เช่น บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยา คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสารอ้างอิง
          การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความและเอกสารอ้างอิง จะต้องมีความสัมพันธ์กัน คือ หากมีการอ้างอิงในเนื้อหา จะต้องมีรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง และหากมีรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิงจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา จะมีขาดหรือเกินไม่ได้ 
          สำหรับบทความภาษาไทย การอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขรูปแบบตามที่วารสารกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หลักเกณฑ์การแปลเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ ให้ใช้การอ้างอิงแบบนามปี (นามสกุล, ปีที่พิมพ์) หรือ (นามสกุล, ปีที่พิมพ์, ระบุหน้า (ถ้ามี)) 
การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความสาขานิติศาสตร์ ให้ใช้เชิงอรรถเฉพาะ เชิงอรรถอธิบายความ เท่านั้น (ให้แก้ไขเชิงอรรถอ้างอิง เป็นการอ้างอิงแบบนามปี)
เอกสารอ้างอิง ให้รวบรวมการอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้เขียนมีการอ้างในบทความ ให้เรียงตามอักษร A-Z โดยไม่แบ่งประเภทเอกสาร และให้เขียนรายการบรรณานุกรมแบบ Harvard Style

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การแปลเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ด้วยวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ได้วางเป้าหมายนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน ดังนั้นกองบรรณาธิการ จึงกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมการอ้างอิงในเนื้อหาของบทความและเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้เขียน และเปลี่ยนปี พ.ศ. เป็นปี ค.ศ. โดยอ้างอิงแบบนามปี
 

เช่น

           การทำนายทายทักเป็นคติความเชื่อของมนุษย์ในทุกวัฒนธรรม โดยแตกต่างกันไปตามวิธีการ ขั้นตอน ค่านิยมสังคม และบริบททางสังคม (Prapattong, 2013, p. 3) . . . 


2. รายการอ้างอิงท้ายบทความที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความภาษาไทยไว้ในวงเล็บ หลังชื่อภาษาอังกฤษ และให้พิมพ์ (in Thai) ไว้ท้ายแต่ละรายการ
 

เช่น

Prapattong, P. (2013) Chicken bone divination among various ethnic groups in Chaing Rai (การทำนายชีวิตด้วยกระดูกไก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย), MFU Connexion: Journal of
        Humanities and Social Sciences,
vol. 2, no. 1, pp. 1-24. (in Thai)


จากเอกสารอ้างอิงเดิม

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. (2556) การทำนายชีวิตด้วยกระดูกไก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย,              
          MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 1-24.


3. การเรียงลำดับเอกสารอ้างอิงให้เรียง A-Z ตามลำดับ ไม่ต้องแยกประเภทเอกสาร
 

แนวปฏิบัติการอ้างอิงของวารสาร
 

การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความและเอกสารอ้างอิง จะต้องมีความสัมพันธ์กัน คือ หากมีการอ้างอิงในเนื้อหา จะต้องมีรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง และหากมีรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิงจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา จะมีขาดหรือเกินไม่ได้
 

1. การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ

ให้ใช้การอ้างอิงแบบนามปี (นามสกุล, ปีที่พิมพ์) หรือ (นามสกุล, ปีที่พิมพ์, ระบุหน้า (ถ้ามี))


เช่น

การทำนายทายทักเป็นคติความเชื่อของมนุษย์ในทุกวัฒนธรรม โดยแตกต่างกันไปตามวิธีการ ขั้นตอน ค่านิยมสังคม และบริบททางสังคม (Prapattong, 2013, p. 3)


หรือ

Prapattong (2013, p. 3) กล่าวว่า การทำนายทายทักเป็นคติความเชื่อของมนุษย์ในทุกวัฒนธรรม โดยแตกต่างกันไปตามวิธีการ ขั้นตอน ค่านิยมสังคม และบริบททางสังคม. . .


2. เอกสารอ้างอิง

เป็นการรวบรวมการอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้เขียนมีการอ้างในบทความ ให้เรียงตามอักษร A-Z โดยไม่แบ่งประเภทเอกสาร และให้เขียนรายการบรรณานุกรมแบบ Harvard Style

 

Harvard Referencing System – Guide and Examples

►Download PDF Document

Material Type
In-Text Citation
Harvard Style: Reference List & Notes

Book: Single author

(Pegrum, 2009)

Pegrum, M. (2009) From blogs to bombs: The future of electronic technologies in education, Crawley, WA: UWA Publishing.

Book: Two authors

 

(Page & Stritzke, 2015)

Or Page and Stritzke (2015) ...

Page, A. C., & Stritzke, W. G. K. (2015) Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press. 

Book: More than 3 authors

(Ranzijn et al., 2009)

Ranzijn, R., et al. (2009) Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence, South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.

Book: Numbered edition other than 1st

(Passer & Smith, 2015)

Passer, M. W., & Smith, R. E. (2015) Psychology: The science of mind and behavior, 2nd edition, North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education. 

Book: No author

(The Australian Oxford dictionary, 1999)

The Australian Oxford dictionary. (1999) 3rd edition, Melbourne: Oxford University Press.

Book: Editor

(Hallinan, 2006)

Hallinan, M. T. (ed.). (2006) Handbook of the sociology of education, New York: Springer.

Book: 2 editors

(Day & Antonakis, 2012)

Day, D. V., & Antonakis, J. (eds.). (2012) The nature of leadership, 2nd edition, Los Angeles, CA: Sage.

Book: Organization as author

 

(Australian Bureau of Statistics, 2000)

 

Australian Bureau of Statistics. (2000) Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1), Canberra, Australian Capital Territory: Author.

Note. Where the author and publisher are identical, use the word Author as the name of the publisher.

Book: Chapter
[ie. article] in edited book

(Groundwater-Smith, 2007)

Groundwater-Smith, S. (2007) ‘As rain is to fields, so good teachers are to students’, in S. Knipe (ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence,    pp. 151-170, Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.

eBook: Entire book

(Chisum, 2006)

Chisum, W. J. (2006) Crime reconstruction [Adobe Digital Editions], Available: Ebook Library [29 September 2015]

eBook: Chapter - from a database

(Mitchell, 1913)

Mitchell, H. W. (1913) ‘Alcoholism and the alcoholic psychoses’, in W. A. White & S. E. Jelliffe (eds.), The modern treatment of nervous and mental diseases, vol. 1, pp. 287-330, Available: PsycBOOKS [29 September 2015]

Book: Different works by same author in same year

(Glenn & Johnson, 1964a)
(Glenn & Johnson, 1964b)

Glenn, W. H., & Johnson, D. A. (1964a) Calculating devices, London: John Murray.
Glenn, W. H., & Johnson, D. A. (1964b) Graphs, London: Murray.

Note. Distinguish the works by placing ‘a’ ‘b’ ‘c’, etc after the publication date

Reference book: Entry

(Keyormarsi et al., 2007)

Keyormarsi, K., et al. (2007) ‘Cell division’, in McGraw-Hill encyclopedia of science & technology, vol. 3, 9th edition, pp. 618-621, New York: McGraw-Hill.

eReference book: Entry

(Krueger & Kling, 2000)

Krueger, R. E., & Kling, K. C. (2000) ‘Validity’, in A. E. Kazdin (ed.), Encyclopedia of psychology, vol. 8, pp. 149-153, Washington, DC: American Psychological Association, Available: http://dx.doi.org/10.1037/ 10523-063 [1 September 2004]

Book: translated work

(Colorado, 2006)

Colorado, J. A. (2006) Economic theory in the Mexican context: Recent developments on the ground (trans. K Smith), Oxford: Oxford University Press.

Journal article in print:

(Sohrabi et al., 2011)

Sohrabi, H. R., et al. (2011) New lexicon and criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease, Lancet Neurology, vol. 10, no. 4, pp. 299-300.

Journal article online:

 

(Gagné et al., 2015, p. 185)

Or
Gagné et al. (2015) reported that “Results showed that ..” (p. 185), ..

Gagné, M., et al. (2015) The multidimensional work motivation scale: Validation evidence in seven languages and nine countries, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 24, no. 2, pp. 178-196, Available: http://dx.doi.org/10.1080/ 1359432x.2013.877892 [1 September 2004]

Journal article online: Digital Object Identifier supplied (DOI)

(Almeida et al., 2010)

Almeida, R. A., et al. (2010) Visual search performance in the autism spectrum ii: The radial frequency search task with additional segmentation cues, Neuropsychologia, vol. 48, no. 14, pp. 4117-4124. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/ j.neuropsychologia.2010.10.009

Journal article online:
No DOI supplied (freely available on the Web)

(Thomas & Bosch, 2005)

Thomas, K., & Bosch, B. (2005) An exploration of the impact of chronic fatigue syndrome and implications for psychological service provision, E-Journal of Applied Psychology, vol. 1, no. 1, pp. 23-40. Available: http://ojs.lib.swin.edu.au/ index.php/ejap/ article/download/4/13 [13 October 2015]

Journal article online: electronic database

(Anderson & Reid, 2009)

Anderson, M., & Reid, C. (2009) Don't forget about levels of explanation, Cortex: A Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, vol. 45, no. 4, pp. 560-561. Available: ScienceDirect [13 October 2015]

Journal article: online only journal (no volume or issue number available)

(Bustamante, 2014)

Bustamante, C. (2014) Libraries welcome writers in residence, Library Journal, Available: http://lj.libraryjournal.com/2014/ 09/industry-news/libraries-welcome -writers-in-residence/ [29 September 2014]

Newspaper article in print

(Hatch, 2006)

Hatch, B. (2006, July 13) Smoke lingers for those who keep hospitality flowing, Australian Financial Review, p. 14.

Newspaper article:
No author

("Comstock drill plans," 2009)

Use first few words of article title in double quotation marks

Comstock drill plans reined in. (2009, January 9) Upstream: The International Oil and Gas Newspaper, p. 20.

Newspaper article online:
Electronic database

(O’Leary, 2006)

O'Leary, C. (2006, June 29) Landmark study to aid push for public smoking ban, The West Australian, p. 14, Available: Factiva [10 November 2015]

Newspaper article online:

Freely available on the Web

(Hilts, 1999)

 

Hilts, P. J. (1999, February 16) In forecasting their emotions, most people flunk out, The New York Times, Available: http://www.nytimes.com [10 November 2015]

Some online newspapers are un-paginated, so no page numbers can be given in the reference

Paper in conference proceedings in print

(Game, 2001)

Game, A. (2001) ‘Creative ways of being’, in J. R. Morss, N. Stephenson & J. F. H. V. Rappard (eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference, pp. 3-12, Sydney: Springer.

Paper in conference proceedings online: Electronic database

(Balakrishnan, 2006)

Balakrishnan, R. (2006, March) Why aren't we using 3D user interfaces, and will we ever?, Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Available: http://dx.doi.org/10.1109/ vr.2006.148 [24 June 2004]

Conference papers: Unpublished

(Santhanam et al., 2001)

Santhanam, E., et al. (2001) Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project, Paper presented at Teaching and Learning Forum - Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.

Thesis in print: Unpublished or Institutional repository

(Lockhart, 2009)

Lockhart, E. (2009) The physical education curriculum choices of Western Australian primary school teachers, Master’s thesis, University of Western Australia.

Thesis in print: Published Choose Reference Type: Book

(May, 2007)

May, B. (2007) A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud, Bristol, UK: Canopus Publishing.

Thesis online:
Electronic database

(Rich, 1989)

Rich, P. D. (1989) The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools, Doctoral dissertation, Available: ProQuest Dissertations and Theses - UK & Ireland [12 August 2013]

Website

 

 

 

 

 

(University Library, 2015) 

 

 

 

 

 

University Library. (2016, 26 February) University Library Home Page, The University of Western Australia, Available: http://www.library.uwa.edu.au/ [31 March 2016]

When referencing a website as a whole, including the following:

 • Author - the person or organization responsible for the site
 • Site date - the year the site was created or last revised
 • Name of the sponsor of the source (if applicable)
 • URL
 • Date of viewing the source

Web page

 

 

 

 

 

(Weida & Stolley, 2013)

 

 

 

 

 

Weida, S., & Stolley, K. (2013) Developing strong thesis statements, Available: https://owl.english.purdue.edu/ owl/resource/588/1/ [13 October 2015]

When referencing a webpage with in website, including the following:

 • Author - the person or organization responsible for the site
 • Site date - the year the site was created or last revised
 • Title of the webpage
 • Name of the sponsor of the source (if applicable)
 • URL
 • Date of viewing the source

Web page: No author

(“Improve indigenous housing”, 2007) Use the first few words of the page title

Improve indigenous housing now, governments told. (2007) Available: http://www.raia.com.au/i-cms?page= 10220 [13 October 2015]

Web page: No date

(Jones, n.d.)

Jones, M. D. (n.d.) Commentary on indigenous housing initiatives, Available: http://www.architecture.com.au [13 October 2015]

Webpage: No author or date: With quote

(“Mindfulness meditation”, n.d.)

Mindfulness meditation. (n.d.) Available: http://www.freemeditations.com/mindfulness-meditation.html [13 October 2015]

Government reports

(Western Australia. Department of Health Nursing and Midwifery Office, 2013).

Western Australia. Department of Health Nursing and Midwifery Office. (2013) Aboriginal nursing and midwifery strategic plan 2011-2015, Available: http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/ [6 March 2014]

Company report

(National Australia Bank Ltd., 2015)

National Australia Bank Limited. (2015, 16 November) NAB - 2015 annual financial report, Available: DatAnalysis Premium [24 March 2016]

No date available (n.d.)

No Place of Publication (n.p.)

No Publisher (N.P.)

(Jones, n.d.)

 

 

Jones, M. D. (n.d.) Commentary on indigenous housing initiatives, n.p.: N.P.

 

 

Multiple citations in the same parentheses

 

(Day & Antonakis, 2012; May, 2007)

 

Day, D. V., & Antonakis, J. (Eds.). (2012) The nature of leadership, 2nd edition, Los Angeles, CA: Sage.

May, B. (2007) A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud, Bristol, UK: Canopus Publishing.

Citing a reference someone else has cited

 

 

O'Reilly (cited in Byrne, 2008) argues that...

Or

(O'Reilly, cited in Byrne, 2008)

Byrne, A. (2008) Web 2.0 strategies in libraries and information services, The Australian Library Journal, vol. 57 no. 4, pp. 365-376.

In the reference list provide the details of the author who has done the citing.

Note. If you need to refer to a work that has been cited in a paper you have read but which you have not read yourself then the cited work is only referred to as part of the in-text citation. The reference list entry is for the paper you have read.

Personal communication: interview

When interviewed on 6 June 2008,... (G. Fink-Nottle, personal communication, June 6, 2008)

Personal communications do not have reference list entries because they cannot be retrieved.

 วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)