Check Status


 

  Track your article /ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ

 

 

Author Title (Thai)
Title (English) Status
Charin Mangkhang การมีส่วนร่วมพลเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Citizen Participation in Ecotourism Management towards Learning Resources on Community Enterprise of Ban Mea Kam Pong, Amphur Mae On, Chiang Mai Published
Thitirat Suwannasom การศึกษากลวิธีระหว่างวัฒนธรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร A Study on Intercultural Strategies in English as a Lingua Franca Communication of Naresuan University Graduate Students Rejected
ดร.ณัชชา กริ่มใจ Dr.Natcha Krimjai เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบล บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Community shop developing strategy case study of Bang Luk Suea Sub-District Administrative Organization, Ongkharak, Nakhon Nayok Rejected
ดร.ณัชชา กริ่มใจ Dr.Natcha Krimjai ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร Influential factor toward services selection at commercial bank in Bangkok Metropolitan Rejected
จริยา โกเมนต์ การพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม The Development of Criteria and Regulations for Ecotourism Management Based on Biodiversity and Bioconservation of the Community based social enterprise Rejected
Manachai Inkaew ความรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่นในเพลงลูกทุ่งไทย: บทเรียนเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒธรรม Hegemonism in Thai country music: A lesson-learned implication in intercultural communication Rejected
วิภาดา มุกดา จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา Psychological and Situational Correlates to life elderly in Nakhonratchasima Rejected
Mr. Thanik Khachonkittisakul การวิเคราะห์บริบทของศิลปะตกแต่งของเวียดนาม CONTEXTUAL ANALYSIS OF THE VIETNAMESE DECORATIVE ARTS Rejected
Mr.Mollawat Soymalila แนวทางกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 LRGAL PRROSPECT FOR THR RIGHT TO ORGANIZE STATE OFFICIALS AND EMPLOYEES ACCORDING TO INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONVENTION NO. 87 AND NO. 98 Rejected
Somkiat Sapsuanthaeng ภูมิปัญญาการปลูกมันคอนโด: การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการเปรียบเทียบการปลูกโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยเคมี Traditional knowledge of Mun Condo cultivation: Action research to compare cassava cultivation using natural fertilizers and chemical fertilizers Rejected