Check Status


 

  Track your article /ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ

 

 

Author Title (Thai)
Title (English) Status
Pallapa Srivalosakul ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร: เป็นเรื่องสำคัญในตลาดการเงินของไทย หรือไม่? Corporate Environmental Responsibility: Is it really matter in the Thai financial market? Considered by the editor
อรนิตย์ ภูเขียว การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน The Activity Development to Reinforce Public Mind for Lower Secondary School Students under the Office of Basic Education Commission Rejected
สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน Relations Between Organizational Climate and Employee’s Quality of Working life in Public Organizations Rejected
Sonechanh Vilaysack การชำระหนี้อย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ในสัญญากูยืมเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวกับราชอาณาจักรไทย AN EXTINGUISHMENT OF OBLIGATION BY MEAN OF PERFORMANCE ANOTHER THAN AGREED UPON LOAN AGREEMENT: COMPARATIVE STUDY OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE KINGDOM OF THAILAND Published
พงศ์พิษณุ บุญดา ผลของโมเดลการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในสำนักงานเขตบริการสุขภาพเสมือนจริง Effect of an Operational Competency Development model of Public health personnel in the Virtual Service Provider Office (VSPO) in Thailand Published
ปาริฉัตร ตู้ดำ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย The Causal Model of Innovativeness of Halal Food Business in Southern Border Provinces of Thailand Published
รักธิดา ศิริ มุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านกาแฟ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติในเชียงใหม่ Tourist perception of coffee shops A case study of foreign tourists in Chiang Mai, Thailand Published
วัยวุฒิ บุญลอย การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ENFORCEMENT ON PROMOTION OF NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION ACT, B.E. 2551 Considered by the editor
ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ์ และเผ่าไทย สินอำพล การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ภายใต้กระบวนการกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Landscape Changes in Mae Klang Luang Village under Commoditization for Agro-tourism Rejected
atchara sarobol แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย Textile Wisdom Development Guideline for Tourism Promotion of Thong Fha Ham Community,Chiang Sean,Chiang Rai Province. Considered by the editor