Check Status


 

  Track your article /ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ

 

 

Author Title (Thai)
Title (English) Status
Lelar Treeaekanukul Multicultural Ethnic Societies in the Special Border Economic Zone, Mae Sai District, Chiang Rai Pro Rejected
ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล การพัฒนาการตลาดของธุรกิจชุมชน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน The Marketing Development for Community Business in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province Rejected
Pakorn Saichue ความผิดฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด: ศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ Bribery Offence: In Field of Studying Law Enforcement of Organic Act on Counter Corruption B.E.2542 Rejected
Pallapa Srivalosakul แบบจำลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาระหนี้สินส่วนบุคคล An Integrative Model of Factors Influencing Debt Burden: A Mediating Role of Money Management in Tha Submitted for evaluation
Luecha Ladachart ความเข้าใจและมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม Teachers’ Understandings and Views about STEM Education and Engineering Design Rejected
อรนิตย์ ภูเขียว การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน The Activity Development to Reinforce Public Mind for Lower Secondary School Students under the Office of Basic Education Commission Rejected
สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน Relations Between Organizational Climate and Employee’s Quality of Working life in Public Organizations Rejected
Sonechanh Vilaysack การชำระหนี้อย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ในสัญญากูยืมเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวกับราชอาณาจักรไทย AN EXTINGUISHMENT OF OBLIGATION BY MEAN OF PERFORMANCE ANOTHER THAN AGREED UPON LOAN AGREEMENT: COMPARATIVE STUDY OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE KINGDOM OF THAILAND Published
พงศ์พิษณุ บุญดา ผลของโมเดลการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในสำนักงานเขตบริการสุขภาพเสมือนจริง Effect of an Operational Competency Development model of Public health personnel in the Virtual Service Provider Office (VSPO) in Thailand Published
ปาริฉัตร ตู้ดำ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย The Causal Model of Innovativeness of Halal Food Business in Southern Border Provinces of Thailand Published
วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)