Check Status


 

  Track your article /ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ

 

 

Author Title (Thai)
Title (English) Status
Atiyot sankaburanurak เปอรานากัน : บาบ๋า-ย่าหยามรดกทางวัฒนธรรมสายเลือดลูกผสมมลายู-จีน Peranakan : Baba-Nyonya the heritage of Malay – Chinese descendants culture Submitted for evaluation
Thananan Mazeedi ความเสี่ยงและความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดขยะรีไซเคิลใน Risk and Potentiality in Business Performance Affecting Customer Relationship Marketing of Waste Re Published
vipada ampai อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์กับการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง Impact of social media used to create strategies for expanding opportunities and efficiency in smal Rejected
Aphi Khamphroh ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย The Antecedents of Human Resource Development Capability of Auto Parts Businesses in Thailand Submitted for evaluation
กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล และ ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึก Factor Affecting Debt Service Ratio of Education Officer in Primary School and Secondary School, Chi Considered by the editor
อรนิตย์ ภูเขียว การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน The Activity Development to Reinforce Public Mind for Lower Secondary School Students under the Office of Basic Education Commission Rejected
สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน Relations Between Organizational Climate and Employee’s Quality of Working life in Public Organizations Rejected
Sonechanh Vilaysack การชำระหนี้อย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ในสัญญากูยืมเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวกับราชอาณาจักรไทย AN EXTINGUISHMENT OF OBLIGATION BY MEAN OF PERFORMANCE ANOTHER THAN AGREED UPON LOAN AGREEMENT: COMPARATIVE STUDY OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE KINGDOM OF THAILAND Published
พงศ์พิษณุ บุญดา ผลของโมเดลการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในสำนักงานเขตบริการสุขภาพเสมือนจริง Effect of an Operational Competency Development model of Public health personnel in the Virtual Service Provider Office (VSPO) in Thailand Published
ปาริฉัตร ตู้ดำ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย The Causal Model of Innovativeness of Halal Food Business in Southern Border Provinces of Thailand Published
วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)