เกี่ยวกับวารสาร


     วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences (ISSN 2286-6477) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในสาขาวิชาด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ และนิติศาสตร์ โดยได้จัดทำฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ได้เริ่มเผยแพร่ฉบับพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)


     ในปี พ.ศ. 2558 คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ให้เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับวารสารฉบับพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงบทความในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยนำบทความจากวารสารฉบับพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) มาปรับปรุงให้เป็นบทความที่เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อ วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences (ISSN 2465-4213)


     วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ให้ผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยบทความจะได้รับ การประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้บทความต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากแหล่งเผยแพร่ที่อื่น หรือได้รับการเผยแพร่บทความในแหล่งเผยแพร่อื่น ไม่ว่าจะเป็นวารสารฉบับพิมพ์ วารสารออนไลน์ หรือในแหล่งเผยแพร่อื่นใดที่เป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการบรรณาธิกร รวมถึงลำดับการตีพิมพ์ก่อน-หลัง

วัตถุประสงค์


1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน
2.เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยการตีพิมพ์และการเผยแพร่


ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน      (เปิดรับบทความ เดือนมกราคม-พฤษภาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม    (เปิดรับบทความ เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน)


 

กองบรรณาธิการ


บรรณาธิการ

Editor in Chief

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา อุปโยคิน

Assoc. Prof. Dr. Preecha Upayokin

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

Associate Editors

อาจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

Dr. Pollavat Prapattong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์

Asst. Prof. Dr. Rung Srisomwong

ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา

Asst. Prof. Dr. Nathapornpan Uttama

 

กองบรรณาธิการ

Editorial Board

รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Assoc. Prof. Dr. Darunee Wattanasiriwech
Mae Fah Luang University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Asst. Prof. Dr. Sangchan Kantabutra
Mae Fah Luang University

อาจารย์ ดร. สุเทพ นิ่มสาย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dr. Suthep Nimsai
Mae Fah Luang University

อาจารย์ ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dr. Nuttakorn Vititanon
Mae Fah Luang University

อาจารย์ ดร. ชูเกียรติ น้อยฉิม     
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dr. Chukeat Noichim
Mae Fah Luang University

อาจารย์ ดร. วรรณวลี อินทร์ปิ่น  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dr. Wanwalee Inpin
Mae Fah Luang University

อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Lecturer Pathompong Manohan
Mae Fah Luang University

อาจารย์ จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท            
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Lecturer Jitladawan Srisunthornthai
Mae Fah Luang University

อาจารย์ ธีรนุช อนุฤทธิ์         
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Lecturer Teeranuch Anurit
Mae Fah Luang University

ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ
ราชบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

Prof. Chaiyos Hemarajata
The Royal Institute, Thailand

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prof. Dr. Theraphan Luangthongkum
Chulalongkorn University

ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof. Dr. Somssonge Burusphat
Mahidol University

ศาสตราจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Prof. Saichol Sattayanurak
Chiang Mai University

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Prof. Dr. Attachak Sattayanurak
Chiang Mai University

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไชยวัฒน์ บุนนาค     
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

Adjunct Prof. Jayavadh Bunnag
International Legal Counsellors Limited Thailand (ILCT)

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Dr. Chakrit Duangphastra
Chulalongkorn University

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assoc. Prof. Dr. Apichat Sopadang
Chiang Mai University

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม
นักวิชาการ สาขามานุษยวิทยา

Adjunct Prof. Srisak Walliphodom

รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูญวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc. Prof. Duangporn Kamnunwat
Mahidol University

ศาสตราจารย์ สําเรียง เมฆเกรียงไกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Samrieng Mekkriengkrai
Chulalongkorn University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี ตันธุวนิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Asst. Prof. Dr. Nalinee Tantiwanich
Thammasat University

อาจารย์ ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dr. Chomanad Intajamornrak
Naresuan University

อาจารย์ ดร. พีระพัฒน์ ยางกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Dr. Peerapat Yangklang
Silapakorn University

อาจารย์ ดร. จันทิมา อังคพาณิชกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr. Jantima Angkhapanichkit
Thammasat University

Professor Winnie Cheng

Hong Kong Polytechnic University

Professor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

University of LodzPoland 
ขั้นตอนการดำเนินการ
 
Mailing Address

วารสารวิชาการ MFU Connexion สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
Phone: 053-916134
Fax: 053-916141
Email: connexion@mfu.ac.th
 
Principal Contact

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
Phone: 053-916134-40
Fax: 053-916141
Email: graduate@mfu.ac.th
 
Support Contact

นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
Phone: 053-916134
Email: wanwisa.won@mfu.ac.th

update : March 28, 2017
 


วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)