เกี่ยวกับวารสาร


     วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences (ISSN 2286-6477) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในสาขาวิชาด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ และนิติศาสตร์ โดยได้จัดทำฉบับพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ได้เริ่มเผยแพร่ฉบับพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)


     ในปี พ.ศ. 2558 คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ให้เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับวารสารฉบับพิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงบทความในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยนำบทความจากวารสารฉบับพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) มาปรับปรุงให้เป็นบทความที่เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อ วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences (ISSN 2465-4213)


     วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ให้ผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยบทความจะได้รับ การประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้บทความต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากแหล่งเผยแพร่ที่อื่น หรือได้รับการเผยแพร่บทความในแหล่งเผยแพร่อื่น ไม่ว่าจะเป็นวารสารฉบับพิมพ์ วารสารออนไลน์ หรือในแหล่งเผยแพร่อื่นใดที่เป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการบรรณาธิกร รวมถึงลำดับการตีพิมพ์ก่อน-หลัง

วัตถุประสงค์


1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน
2.เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย


Publication Frequency

2 Issues per Year

No. 1 January-June
No. 2 July-December

 

Editors


 
Editor in Chief  
Assoc. Prof. Dr. Preecha Upayokin  
Associate Editors  
Assoc. Prof. Dr. Siriporn Wajjwalku  
Assoc. Prof. Dr. Darunee Wattanasiriwech  
Asst. Prof. Dr. Rung Srisomwong  
Asst. Prof. Dr. Nathapornpan Uttama  
Asst. Prof. Dr. Pollavat Prapattong  
Editorial Board  
Assoc. Prof. Dr. Kanjana Watanasuntorn Mae Fah Luang University
Assoc. Prof. Dr. Singha Chiamsiri Mae Fah Luang University
Asst. Prof. Dr. Chukeat Noichim Mae Fah Luang University
Dr. Nuttakorn Vititanon Mae Fah Luang University
Dr. Nisareen Wangtakwadeen Mae Fah Luang University
Dr. Wanwalee Inpin Mae Fah Luang University
Dr. Sittichai Thongworn Mae Fah Luang University
Dr. Archariya Wongburanavart Mae Fah Luang University
Prof. Dr. Theraphan Luangthongkum Chulalongkorn University
Prof. Samrieng Mekkriengkrai Chulalongkorn University
Prof. Saichol Sattayanurak Chiang Mai University
Prof. Dr. Attachak Sattayanurak Chiang Mai University
Assoc. Prof. Dr. Roengchai Tansuchat Chiang Mai University
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Thanawut Limpanitgul Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Nalinee Tantiwanich Thammasat University
Prof. Dr. Somssonge Burusphat Mahidol University
Assoc. Prof. Dr. Suphot Dendoung Mahidol University
Dr. Suthep Nimsai Mahidol University
Prof. Dr. Aree Wiboonpongse Prince of Songkla University
Asst. Prof. Dr. Wuttigrai Ngamsirijit National Institute of Development Administration
Prof. Chaiyos Hemarajata The Royal Institute, Thailand
Prof. Srisak Walliphodom Independent Scholar
Prof. Jayavadh Bunnag International Legal Counsellors Limited Thailand (ILCT)
Prof. Dr. Pairojana Kampusiri Special Instructor
Secretarial Board  
Ms. Thunyaphas Phithaksirikul  
Ms. Thunyaluk Krobbuaban  
Mr. Phongwasan Wannachinda  
Ms. Wanwisa Wongsawan
ขั้นตอนการดำเนินการ
 
Mailing Address

Office of the Postgraduate Studies
Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Thasud Mueang,
Chiang Rai, Thailand 57100
Tel. 66 5391 6137
E-mail: connexion@mfu.ac.th
Website: http://connexion.mfu.ac.th
 
 


 
Support Contact

Miss Wanwisa Wongsawan
Phone: 053-916134
Email: connexion@mfu.ac.th

update : August 28, 2018
 


วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ได้รับการจัดกลุ่มวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)