ISSN 2465-4213(Online) ISSN 2286-6477(Print)

   วารสารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและขั้นตอน

1. วารสารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ และผู้เขียนได้แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กลับมาแล้วเท่านั้น

2. กองบรรณาธิการวารสารจะแจ้งผลการพิจารณาบทความและให้แก้ไขบทความให้ผู้เขียนทางอีเมล์

3. ผู้เขียนแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กลับมายังวารสาร

4. กองบรรณาธิการแจ้งให้ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ ทางอีเมล์

5. ผู้เขียนแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความและแนบเอกสารการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่เมนู Publication fees

6. กองบรรณธิการการทำหนังสือแจ้งการตีพิมพ์บทความไปยังผู้เขียน ทางอีเมล์

7. เมื่อวารสารตีพิมพ์แล้ว กองบบรณาธิการจะจัดส่งวารสารฉบับพิมพ์ จำนวน 2 เล่ม, หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ฉบับจริง และใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

 

  Publication fees / ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

 

 

Back to Top