ISSN 2465-4213(Online) ISSN 2286-6477(Print)
Untitled Document

 

► บทความจากผู้เขียนบทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งเสนอตีพิมพ์และตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน ต้องเป็นบทความที่เกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนบทความ และไม่ได้คัดลอก ตัดทอน หรือนำผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีการอ้างอิงที่เหมาะสม
บทความจากผู้เขียนบทความ ที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องได้รับการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ ตามหลักเกณฑ์ของวารสาร และต้องได้รับการแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์
หากบทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพแล้วมีผลการประเมินแบบไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เป็นหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร เป็นผู้ประเมินโดยเป็นที่สิ้นสุด
► บทความทุกประเภทจากผู้เขียนที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องจัดรูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร 
ทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความของผู้เขียนบทความ เป็นของผู้เขียนบทความมิใช่เป็นทรรศนะและความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำวารสาร จึงมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะผู้จัดทำวารสาร
กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 
► กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการบรรณาธิกร รวมถึงลำดับการตีพิมพ์ก่อน-หลัง

-----------------------------------------------

(x) ปิดหน้าต่าง

Back to Top